#

نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

 نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

میزبان شما هستیم در نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 27 لغایت 29 بهمن 1399 نمایشگاه بین المللی کیش
این نمایشگاه با هدف حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی و با محوریت هلدینگ خلیج فارس برگزار می‌شود.
طراحی و ساخت کمپرسورهای فرایندی مولتی استیج سانتریفیوژ، بومی سازی کمپرسورهای چیلر مک کوی و طراحی و ساخت تجهیزات جداسازی (دکانترها) از فعالیت‌های شاخص شرکت کاوش صنعت توس در این حوزه بوده است.
این نمایشـگاه و همایـش تخصصـی حمایـت از سـاخت داخـل در صنعت پتروشـیمی (با تمرکز بر هلدینـگ خلیج فـارس) از تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه در جزیـره کیـش و به همت شرکت بهاران تدبیر کیش و با همکاری معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایران (اسـتصنا) و سـایر دسـت‌انـدرکاران این حوزه اسـتراتژیک، برگزار می‌گردد.
در این نمایشـگاه کلیه شـرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس حضورداشته و در مورد زمینه‌های داخلی‌سازی با تولیدکننـدگان تجهیـزات و شـرکت‌های تولیدی و ازسـوی دیگر کلیه شـرکت‌هـای دانـش بنیان، نـوآور و خدماتی فعـال در صنعـت پتروشـیمی و صنایـع وابسـته (پس از اخذ امتیاز رجیستری جهت حضور)، زمینه‌های گسـترش همـکاری‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متقابـل در راسـتای حمایـت از تولیـد ملـی را فراهـم مـی‌نمایند. 
همچنین نشسـت‌های تخصصی متنوع در قالـب همایش،کارگاه‌های تخصصی و جلسات همتایابی تدارک دیده شـده اسـت.

1399/11/19